اثرات ترکیبی بر رشد سیب

اثرات ترکیبی نرخ آبیاری و بار محصول بر عملکرد سیب و اندازه میوه در دو باغ سیب تجاری در یک منطقه نیمه خشک سیب قرمز پفکی
مورد بررسی قرار گرفت.
نرخ آبیاری اعمال شده 1، 3 و 7 میلی متر در روز بود و دو تیمار نازک شدن میوه شامل تنظیم بار محصول به 100 و 300 میوه در هر درخت در Ortal و 50 و 150 میوه در هر درخت سیب درختی سبز در Matityahu بود.
درختان تنک نشده به عنوان کنترل عمل کردند. میوه از هر درخت به طور جداگانه چیده شد و توزیع اندازه میوه با دستگاه درجه بندی تجاری تعیین شد.
پتانسیل آب ساقه ظهر از 0.9- تا 2.8- مگاپاسکال، بار محصول از 80000 تا 1900000 میوه در هکتار و عملکرد محصول از 10 تا 144 میلی گرم در هکتار متغیر بود.
پتانسیل آب ساقه ظهر با افزایش بار محصول در تمام تیمارهای آبیاری در Matityahu کاهش یافت، اما فقط در تیمار 1 میلی متر در روز در Ortal. میزان کاهش پتانسیل آب ساقه ظهر توسط بار محصول سیب خارجی قرمز با افزایش دسترسی به آب در خاک کاهش یافت.
در هر دو باغ واکنش مشابهی از عملکرد کل محصول به بار محصول بر اساس هر هکتار مشاهده شد.
میانگین توده میوه و عملکرد نسبی میوه با قطر بیش از 70 میلی متر با پتانسیل آب ساقه ظهر افزایش یافت، با بارهای کم محصول دارای شیب مشابه اما تندتر نسبت به بار محصول بالا بود.
پاسخ‌های میانگین توده میوه و عملکرد نسبی میوه با قطر بیش از 70 میلی‌متر تا پتانسیل آبی ساقه ظهر در هر دو باغ مشابه بود، شاید نشان‌دهنده این باشد که آستانه‌های برنامه‌ریزی آبیاری قابل انتقال به باغ‌های دیگر سیب سفید مراغه در یک منطقه است.
عواملی که ممکن است قابلیت انتقال این آستانه ها را محدود کند مورد بحث قرار می گیرد.
 • منابع:
  1. Responses of apple fruit size to tree water status and crop load
 • تبلیغات: 
  1. از صندلی تاشو برای زیبایی منزل استفاده کنید
  2. حادثه دلخراش رفتن کودکی درون ماشین ظرفشویی حین کار!
  3. راه اندازی کسب و کار میلیونی اعلام شد
  4. کشف عنصر جاودانگی در عسل سبلان!