انگشت نگاری DNA با ماهواره های کوچک بر روی گنجشک های خانگی

با توجه به توزیع گسترده گونه و ورود اخیر آن به بسیاری از مناطق، گنجشک های خانگی به عنوان مدل های تغییرات ژنتیکی، ژنومی و اخیراً اپی ژنتیکی در طول گسترش دامنه مورد استفاده قرار گرفته اند.

مطالعات اولیه با استفاده از آلوزیم‌ها انواع آنزیم‌های کدگذاری شده توسط آلل‌های همان ژن تنوع ژنتیکی کمی را در میان و در جمعیت‌های آمریکای شمالی نشان داد اما نشان داد که جمعیت‌های معرفی‌شده دچار تنگناهای ژنتیکی شده‌اند و به‌طور قابل‌توجهی از جمعیت‌های مبدا و بومی اروپایی متمایز شده‌اند.

انگشت نگاری DNA یا ماهواره های کوچک، قبل از هر گونه پرنده دیگری مبل استیل ملایر بر روی گنجشک های خانگی مورد استفاده قرار گرفت و تحقیقات ریزماهواره به زودی پس از آن انجام شد و تفاوت های ژنتیکی ظریف تری را در بین جمعیت ها آشکار کرد.

تجزیه و تحلیل‌های ریزماهواره برای استنباط تاریخچه تهاجم، ساختار جمعیت و رفتار پراکندگی، و همچنین ایجاد ارتباطی مانند والدین ارزشمند بوده است.

گنجشک

اخیراً یک ژنوم مشروح شده برای گنجشک های خانگی در دسترس قرار گرفت ژنوم متعلق به یک گنجشک خانگی ماده از یک جمعیت نژادی و هم نژاد از جزیره آلدرا در نروژ است و برای درک بهتر گونه زایی در گنجشک ایتالیایی مورد مطالعه قرار گرفت.

به عنوان مثال، Runemark و همکاران  ژنوم جمعیت های جزیره ای جدا شده گنجشک ایتالیایی را برای درک تشکیل ژنوم های هیبریدی بررسی کرد.

آنها دریافتند که سهم ژنوم والدین (در این مورد، گنجشک خانگی و گنجشک اسپانیایی) می تواند در بین جمعیت ها بسیار متفاوت باشد، اما برخی از مناطق ژنومی تنوع کمتری نسبت به سایرین دارند.

قبل از ژنوم مشروح، یک آرایه پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی با متن تشکر از همسر چگالی بالا (SNP) برای این گونه ایجاد شد لوندرگان و همکاران این ابزار برای شناسایی نشانه‌های سازگاری در جمعیت‌های معرفی‌شده در محیط‌های متنوع آب و هوایی در سراسر استرالیا و برای درک مبنای ژنتیکی تنوع در مورفولوژی بیل استفاده شد.

سایر ابزارهای توالی یابی نسل بعدی، مانند مجموعه های لباس چرم بچه گانه ترانسکریپتومیک بافت خاص، پروتئوم مایع منی و نقشه پیوند گسترده ژنوم نیز برای این گونه موجود است.

 • منابع:
  1. The Natural History of Model Organisms: The house sparrow in the service of basic and applied biology
 • تبلیغات: 
  1. ساعت های مچی و انواع برند های آن
  2. از ظروف پخت شیشه ای با کیفیت بالا برای ایمنی در فر استفاده کنید
  3. مشکلات بزرگ گنجشک کوچک نمکزار
  4. پیشرفت چشمگیر بخش مراقبت های بهداشتی هند